Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search
Customer Database Management

Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลต่างๆที่ได้มาสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการขายและการตลาดได้ ทั้งยังช่วยในการลดเวลาและปริมาณงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีกด้วยSale Force Automation

เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้ามุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยำทำให้ทราบว่าโอกาสการขายใดปิดการขายได้หรือปิดการขายไม่ได้และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งได้อีกด้วยMarketing Automation

เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานทางการตลาด สามารถจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการตลาดได้และยังสร้างแคมเปญได้อีกอย่างหลากหลายทั้งยังวิเคราะห์ได้ว่าแคมเปญที่จัดไว้ประสบความสำเร็จหรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)จากแคมเปญที่จัดไว้ได้Activity Management

เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกเมื่อองค์กรมีการทำกิจกรรมขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้สามารถวางแผนกำหนดเวลาและการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นService Management

ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม ตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับสัญญาการบริการจนถึงการช่วยให้พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นได้Approval Management

Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติซึ่งช่วยทำให้องค์กรลดความยุ่งยากในการทำงานและยังทำให้พนักงานสามารถดำเนินการในการทำงานขั้นต่อๆ ไปได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารย้อนหลังได้อีกด้วยE-Learning & FAQs

การใช้งานโปรแกรม Prosoft CRM ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น นอกจากการเข้ามาอบรมการใช้โปรแกรมกับทางบริษัทแล้วยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ง่ายๆ กับบทเรียนออนไลน์หรือ E-Learning หรือหากติดปัญหาในการใช้งานก็สามารถค้นหาเกี่ยวกับวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย