Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

General Specification

prosoft CRM

  • รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้ ง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ( Skin) ของหน้าจอตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบปีภาษีที่ใช้ได้ทั้ง พ.ศ. และ ค.ศ.
  • รองรับการทำงาน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • โปรแกรมแยกเป็นระบบอย่างชัดเจน และมี Flow การทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • รองรับการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคล และเป็นทีมได้
 • มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Back up) และระบบการเรียกข้อมูล (Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Security) ในการเข้าถึงข้อมูล by filed ได้
 • รองรับการ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหาทุกหน้าจอ
 • สามารถกำหนด filed ต่างๆ ที่สำคัญในการเรียกดูข้อมูลได้
 • รูปแบบการค้นหาสามารถค้นหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาตามตัวอักษร, การค้นหาตามคอลัมน์
 • หน้าต่างค้นหาสามารถซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ต้องการได้ และสามารถโยกย้ายคอลัมน์เองได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น ข้อมูลในวันนี้, 7 วันล่าสุด, เดือนปัจจุบัน ฯลฯ
 • สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และรายงานตามความต้องการได้
 • มีระบบ Customer Database Management Tool เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด และสามารถควบคุมฐานลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน
 • รองรับหน่วยนับสินค้าได้หลายหน่วยนับ ในการขายสินค้าสามารถเลือกได้ทั้งหน่วยนับใหญ่และหน่วยนับย่อยของสินค้าได้
 • สามารถกําหนดรายละเอียดสินค้าแยกตามประเภทการใช้งานได้ ประกอบด้วย General, Service, Pack
 • สามารถแยกรายละเอียดสินค้า (Categories) ได้หลากหลายตามมุมมอง เช่น ประเภทสินค้า, กลุ่มสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, สีสินค้า, รุ่นสินค้า ฯลฯ ตามรูปแบบธุรกิจ เพื่อการดูรายงานที่หลากหลาย ตรงตามธุรกิจ
 • สามารถกําหนดสินค้าชุดได้ โดยส่วนประกอบของสินค้าชุดแยกสามารถแยกเป็น Component, Service และ Accessories
 • รองรับการทํารายการสั่งขาย สามารถเลือกส่วนประกอบ (Component) ได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • สามารถกําหนดคุณสมบัติ (Properties) ให้กับสินค้ามีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น น้ำหนัก, ขนาด, รุ่น, สี ฯลฯ
 • สามารถยกเลิก (Inactive) สินค้าในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานได้
 • สามารถจัดทีมพนักงานขาย หรือ Sale Team ได้เพื่อใช้ในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถกําหนดกลุ่มพนักงาน ตําแหน่งงาน หน่วยงาน หัวหน้างาน ให้กับพนักงานได้
 • สามารถจัดเขตการขายให้กับพนักงาน และหัวหน้างานแต่ละคนได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายได้
 • สามารถกําหนดเป้าการขาย ทั้งแบบมูลค่าและแบบปริมาณได้ และสามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงได้
 • มีระบบ Alert Management เพื่อเป็นการเตือนข้อมูลที่สำคัญจากระบบ เช่น Big Deal Alert, Activity, Approve เสนอราคา, การ Assign เปลี่ยนเจ้าของ Activity, การ Convert Lead ลูกค้าใหม่มาเป็นลูกค้ามุ่งหวัง
 • สามารถเพิ่มหรือเรียกดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมได้ที่ Sub Menu ของลูกค้าโดยตรง เช่น ประวัติการทำ Activity, รายละเอียดการทำเสนอราคา, การสั่งขาย และการปิดการขาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามงาน
 • ทุกระบบมีรายงานที่สำคัญทั้งรายงานประจำวัน และรายงานการวิเคราะห์
 • มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร
 • สามารถวัด KPI ในการดำเนินงานทางการขายได้ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตราฐานจากโปรแกรม เช่น ฟอร์มปฏิบัติงาน, ฟอร์มเสนอราคา, ฟอร์มใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • การพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มต่างๆ สามารถส่งจากโปรแกรมได้ทันทีทั้งในรูปแบบ E-mail หรือรูปแบบ Fax เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • ทุกหน้าจอสามารถบันทึก (Note) ได้อย่างละเอียด
 • ทุกหน้าจอสามารถ Attach File เพื่อใช้ในการเรียกดูข้อมูล หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆได้ทันที