Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Key Benefit


ประโยชน์ต่อพนักงานขาย
 • สามารถลดการทำรายงานต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานประจำวัน
 • สามารถส่งรายงานให้ผู้บริหารทางอีเมล์เพื่อประหยัดเวลา และประหยัดกระดาษที่ใช้ในการปริ้น
 • สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้ากลุ่มคาดหวังเพื่อสำหรับดูข้อมูลของลูกค้านั้นได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องรอรายงานสรุปสิ้นเดือน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในกรณีที่ลูกค้าโทรมาสอบถามก็สามารถตอบคำถามได้ทันที จากข้อมูลที่มีอยู่
 • เป็นเครื่องมือช่วยให้เพิ่มจำนวนการปิดการขายได้ ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มของพนักงานขาย เนื่องจากสามารถแชร์ข้อมูลให้กันได้
 • สามารถคัดเลือกกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังได้จากโปรแกรม
ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายขาย 
 • รายงานที่ได้รับจากเดิมที่เป็นข้อความ ก็สามารถทำรายงานสรุปเป็นตาราง, กราฟ หรือ Charts ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์รายงานของผู้จัดการ
 • สามารถดูประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของตนได้ และเมื่อดูข้อมูลแล้วมีข้อแนะนำก็สามารถกระทำได้ทันที เช่น ข้อแนะนำเรื่องการให้ส่วนลด, การวิเคราะห์ SWOT
 • ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และเสนอให้แก่บุคคลอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้ คือ แสดงข้อมูล ณ ปัจจุบันแก่พนักงานขาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Market ดูความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม, ดูเรื่องคู่แข่งใหม่, วิเคราะห์สินค้าตัวใหม่ของคู่แข่ง, ดูเรื่องโปรโมชั่นหรือ campaigns ของคู่แข่ง, ดูสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อยอดขาย
 • สามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้ ระหว่างลูกค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์และกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหา
ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายตลาด 
 • จากข้อมูล Marketing ที่มีอยู่ เช่น demographic, psychographic, and behavioral สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีอยู่ได้
 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • เพื่อให้เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทตนเอง
 • สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแต่ละผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้ตัวแปรส่วนผสมทางการตลาดของ ราคา, ผลิตภัณฑ์, การกระจายสินค้า และการส่งเสริมการขาย
 • สามารถประสานงานขายกับการส่งเสริมการตลาดได้ (เช่น การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์)
 • สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
 • สามารถรู้ได้ว่า คุณต้องการขายยี่ห้อสินค้าเป็นไปในรูปแบบใดในอนาคต และเน้นจุดหลักของการวางแผนทางการตลาดได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดได้
ความได้เปรียบภายในองค์กร
 • มี Dashboard ซึ่งแสดงในรูปแบบ Graph เพื่อทำให้พนักงานหรือผู้บริหารทราบสถานะปัจจุบันและแนวโน้มที่กำลังจะมาถึง  
 • สามารถพยากรณ์ยอดขายตั้งแต่ระดับบุคคล ทีม ไปจนถึงระดับองค์กรได้
 • สามารถกำหนดเป้าการขายและติดตามความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเป้าการขายได้
 • สามารถประเมินผลการทำงานหลังการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ช่วยลดอุปสรรคที่กีดขวางการให้บริการ และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับลูกค้า  
 • เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทำงานยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้งานระบบจะทำให้ทราบข้อมูลการขายของทุกคน
 • ความสามารถของระบบทำให้ทราบถึงความแตกต่างของลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถวางแผนในด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 
ความได้เปรียบทางกลยุทธ์การแข่งขัน 
 • สามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ในการพยากรณ์ยอดขายได้ ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเนื่องจากสามารถกำหนด Segment กลุ่มของลูกค้าได้
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถส่งข้อมูลได้ถี่ขึ้น และสามารถส่งข้อมูลผู้จัดการได้โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีมูลค่าในการบริหาร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการรับผิดชอบงานดังกล่าวได้
 • ระบบดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์และจับคู่ผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าที่คาดหวังได้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • สามารถให้ระบบให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าจะมีความพึงพอใจในตัวบริษัทได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการได้ลูกค้า และลดราคาตามอุปทานที่ยืดหยุ่น และเพิ่มกำไรขั้นต้นได้