Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Pharmacy

การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลยา
 • สามารถกำหนดเกี่ยวกับคลังที่ใช้สำหรับเก็บยาได้
 • สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ดูแลแต่ละคลังยาเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้
 • สามารถกำหนดรายละเอียดของยาได้ว่าเป็นยาประเภทไหน มีสรรพคุณยังไง เป็นต้น
 • สามารถกำหนดหน่วยนับหลักและหน่วยนับขนานเพื่อใช้ในการตัดสต๊อกยาได้
 • สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐานเพื่อใช้ในการขายยาได้
 • สามารถ Import ข้อมูลยาได้ครั้งละหลายรายการเพื่อทำให้ไม่เสียเวลาในการคีย์ข้อมูล

 
การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้า
 • สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าได้ครั้งละหลายรายการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลลูกค้า
 • สามารถจัดประเภทของลูกค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยพนักงานขายสามารถดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนการขายได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถบันทึกเกี่ยวกับประวัติลูกค้าได้อย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดยาให้กับลูกค้าได้

   
การจัดการด้านองค์ความรู้ของพนักงาน
 • ข้อมูลที่บันทึกเป็นองค์ความรู้ เภสัชกรสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำ
 • สามารถบันทึกข้อมูลในแต่ละกรณีของคนไข้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อที่เภสัชกรสามารถทราบเกี่ยวกับโรคและจัดยาให้กับคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ในแต่ละกรณีที่บันทึกเป็นองค์ความรู้ต้องมีผู้อนุมัติในแต่ละกรณีก่อนทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลก่อนที่พนักงานหรือเภสัชกรจะนำไปใช้
 • สามารถค้นหาข้อมูลจากองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว