Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Analytics & Dashboard & KPIs

Key Performance Indicators

   
KPI
  เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินการขาย สามารถวัดอัตราการ เพิ่มขึ้น - ลดลง ของการดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวัดยอดขาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า KPI สูงขึ้น หรือลดลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับเป้าการขาย

 


Sale Dashboard 

Lead By Lead Source
 

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการขาย เช่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของบริษัทว่ามาจากแหล่งที่ใดมากที่สุดและมีการติดต่อแล้ว หรือยังไม่ติดต่อ จำนวนเท่าไหร่ ,สามารถวิเคราะห์โอกาสทางการขายได้ว่าลูกค้ามีเกณฑ์การตัดสินใจอยู่ขั้นใดมากที่สุด เพื่อให้ Sale รีบดำเนินการในการปิดการขายได้ เป็นต้น 


Marketing Dashboard

Top Five Sale
 

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดเช่นสามารถเปรียบเทียบแคมเปญแต่ละแคมเปญได้ว่าแคมเปญใดได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากที่สุด โดยเรียงลำดับและสามารถนำแคมเปญที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดมาใช้ทำการตลาดในครั้งต่อไปได้


Service Dashboard

Top Five Product
 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริการต่างๆ เช่น สามารถทำให้รู้ได้ว่าสัญญาที่มีการต่ออายุกับสัญญาบริการที่ถูกปล่อยให้หมดอายุโดยไม่มีการต่อสัญญา ทำให้รู้ว่ามีอัตราการสูญเสียลูกค้าไปเท่าไหร่,สามารถแสดง Solution ที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้สำเร็จมากที่สุด 5,10 และ15 อันดับแรก เป็นต้น