Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Software Vendors

การจัดการด้านการขาย
 • สามารถทราบถึงแต่ละขั้นตอนที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจซื้อ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่คาดว่าจะปิดการขายได้
 • สามารถทราบขั้นตอนการดำเนินการขายได้อย่างต่อเนื่อง ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น กำลังพิจารณา, อยู่ระหว่างเปรียบเทียบราคา, ได้รับใบสั่งซื้อ หรือปิดการขายเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น
 • สามารถทราบได้ว่าแต่ละขั้นตอนที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่คาดว่าจะปิดการขายได้
 • สามารถกำหนดการแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ได้เพื่อลดการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นคู่แข่งหรือคู่ค้าเพื่อช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการขายสินค้าได้
 • ผู้บริหารสามารถดูรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานขายได้เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายได้
 • สามารถนำข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการขายทั้งหมดมาใช้พยากรณ์ยอดขาย ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

 
การจัดการเกี่ยวกับการอนุมัติ
 • สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครมีสิทธิ์เป็นผู้อนุมัติเอกสารได้บ้าง
 • สามารถกำหนดรูปแบบการอนุมัติได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
 • การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติสามารถกำหนดได้มากกว่า 1 ระดับ
 • สามารถกำหนดผู้อนุมัติแทนผู้อนุมัติเดิมได้
 • สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้เมื่อมีใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติ เพื่อผู้จัดการจะได้รี
 • ตรวจสอบและทำการอนุมัติเพื่อให้พนักงานขายดำเนินการขายได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถตรวจสอบเอกสารที่ผ่านการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วที่หน้าต่าง Approve Center

   
การจัดการด้านการบริการ
 • สามารถสร้างเอกสารสัญญาการบริการและกำหนดรูปแบบของสัญญาตามที่ต้องการได้
 • สามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสัญญาจะหมดอายุได้
 • สามารถตรวจสอบหรือปรับปรุงสถานะของการชำระค่าบริการของลูกค้าได้
 • ระบบสามารถคำนวณการชำระค่าบริการได้อย่างแม่นยำ