Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Bussiness Services

Bussiness Services การจัดการด้านการขาย
 • สามารถทราบถึงโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น ว่าลูกค้าสนใจสินค้าอะไรบ้าง
 • สามารถทราบได้ว่าแต่ละ Opportunity มีโอกาสปิดการขายได้เมื่อไหร่
 • สามารถส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันทีทาง E-mail หรือ Fax จากโปรแกรมเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนในการดำเนินการ
 • รวดเร็วในการทำรายการสั่งขายได้ทันทีจากหน้าจอ Quotation ที่มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถทราบสถานะของใบสั่งซื้อได้ตลอดเวลา
 • สามารถบันทึกข้อมูล Credit Note จากหน้าจอบันทึก Invoice ได้ทันทีเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องคอยสลับหน้าจอ
 • สามารถทราบได้ว่าเมื่อมีการลดหนี้แล้วทำให้ Close Lost เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
 • สามารถดูรายงาน Update เกี่ยวกับการขาย, รายงานการปฏิบัติงาน และข้อมูลการขายต่างๆทำให้ผู้จัดการ

 
การจัดการเกี่ยวกับพนักงานขาย
 • สามารถจัดทีมขายได้เพื่อใช้ในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถจัดเขตการขายให้กับพนักงานและหัวหน้างานแต่ละคนได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายได้
 • สามารถออกฟอร์มการปฏิบัติงานของพนักงานขายได้
 • สามารถติดตามประสิทธิภาพของการขายได้แม้จะอยู่นอกสถานที่

   
การจัดการด้านการตลาด
 • สามารถจัดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละแคมเปญของธุรกิจการบริการได้
 • สามารถประมาณการราคาของการจัดแคมเปญแต่ละแคมเปญได้
 • สามารถกำหนดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดแคมเปญได้
 • สามารถประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละแคมเปญได้

   

การบริการหลังการขาย
 • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน Service แต่ละคนได้การติดตามผล และการดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า (Case) 
 • มีระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้รวดเร็ว โดยค้นหาจาก Knowledgebase เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • สามารถรวบรวมสถิติปัญหาที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
 • พนักงานบริการสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน หรือ กิจกรรมที่ได้ให้บริการกับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน
 • สามารถจัดเก็บคำถาม หรือข้อร้องเรียน ของลูกค้าไว้เพื่อเป็นประวัติการติดต่อ และการให้บริการกับลูกค้า