Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Overview


          
ในภาวะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์
แวดล้อมด้านตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่
ส่งเสริมให้ลูกค้า “มีอำนาจมากขึ้น” ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นลูกค้า
ในภาวะนี้คาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รับการเสนอขายสินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ( Personalized or
Customized )มีคุณค่าสูงขึ้นและสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
นี้ต้องทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ด้วย
 
Sale Force Automation 
    ระบบที่ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดย
สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ
กับลูกค้าแต่ละรายได้เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการปิด
การขายสั้นลงรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวันเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น การสูญเสียลูกค้า
น้อยลงทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
     

 Marketing Automation 
    ระบบที่ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาดเพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผนการตลาด
ที่ออกมามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยดูจากอัตราการตอบรับจากลูกค้าว่าเป็นอย่างไรต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ Campaign มีเท่าใดเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องและนำมาตัดสินใจในการทำการตลาดครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
     
Service Management 
    ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายตั้งแต่การจัดทำสัญญาการบริการการให้
บริการลูกค้าแต่ละราย และการถาม-ตอบ Case ต่าง ๆ กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุมสามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
     
 Knowledge Management 
     ระบบที่ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร หรือเป็นแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาและพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่อยู่ในบริษัทหรือลาออกทุกปัญหาหรือทุกความรู้สามารถเก็บลงในระบบนี้ได้ทั้งหมดช่วยให้พนักงานที่เข้ามาใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเก่าให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วประหยัดทรัพยากรในการฝึกอบรมโดยผ่านเทคโนโลยีที่สมัยใหม่
     
 Dashboard & KPIs 
    ระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดายสามารถมองเห็นสถานการณ์
ขององค์กรได้ชัดเจนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้ดี
ยิ่งขึ้นสามารถแสดงให้เห็นทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงานง่ายต่อการดูและการนำ
ไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง สามารถช่วยตัดสินใจได้ทันที
     
 CRM Automation 
    เครื่องมือที่ช่วยในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketing ซึ่งช่วยในการส่ง
อีเมล์อัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้