Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

CRM Automation

 

 
                     เครื่องมือที่ช่วยในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketing ซึ่งช่วยในการส่งอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้
             
   Activity Service  ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้านอกสถานที่เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการแล้ว ระบบก็จะทำการ
         ส่งอีเมล์แจ้งขอบคุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ

   Activity Appointment  เป็นการนัดหมายพบลูกค้าที่บริษัทของลูกค้าหรือสถานที่อื่นๆ เช่น การนัดลูกค้าเข้ามาที่บริษัท,ร้าน
         กาแฟ, ร้านหนังสือ  เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นการนัดหมายและได้ออกไปพบลูกค้าแล้ว  ระบบจะทำการส่งอีเมล์ขอบคุณลูกค้า
         โดยอัตโนมัติ

   Invoice  เป็นการออกใบกำกับภาษี เมื่อปิดการขายสำเร็จระบบจะสามารถส่งอีเมล์ขอบคุณลูกค้าโดยอัติโนมัติ

   Contract เมื่อทำการออกเอกสารสัญญาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลังจากการขายสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งจะ
         บอกถึงรายละเอียดของลูกค้าเจ้าของสัญญา พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า เงื่อนไขในการให้บริการแก่
         ลูกค้า รายละเอียดข้อมูลสินค้าที่จะให้บริการแล้ว ระบบก็จะส่งเมล์แจ้งรายละเอียดสัญญาให้กับลูกค้าทราบโดยอัตโนมัติ

   Lead  เป็นการ disqualify Lead ซึ่งเป็นการคัดกรอง Lead ที่ไม่สนใจในสินค้าออก  แล้วระบบก็จะทำการส่งอีเมล์ขอบคุณ
         ลูกค้าที่ให้โอกาสในการเข้าไปนำเสนอสินค้า

    Credit Note  เป็นการรับคืนสินค้า หลังจากที่ได้รับของคืนจากลูกค้าแล้วก็จะทำการออกเอกสารลดหนี้ เมื่อออกเอกสารลด
          หนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหนี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

    Campaign  เป็นการจัดแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เมื่อได้มีการจัดทำแคมเปญต่างๆ ขึ้นก็สามารถที่จะส่งอีเมล์ที่มี
          รายละเอียดต่างๆในการจัดแคมเปญ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญนั้นๆ ได้เลย