Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Organization

                    
                    เป็นระบบที่ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างขององค์กร และพนักงานที่อยู่ภายในองค์กรรองรับการดูข้อมูลพนักงานตามสถานะของพนักงานได้แก่, ทํางาน, พักงาน, เลิกจ้าง, ลาออก, เกษียณอายุ สามารถกำหนดประเภทของพนักงานอย่างชัดเจนที่เป็นพนักงานปกติ, พนักงานขาย เพื่อใช้วิเคราะห์ในรายงานได้สามารถกำหนด กลุ่มพนักงาน ตําแหน่งงาน หน่วยงาน หัวหน้างาน ให้กับพนักงานได้ กำหนดประเภทหน่วยงานหลักขององค์กร หรือเป็นประเภทหน่วยงานต้นสังกัดได้