Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การปิดการขาย

ปิดการขายได้ (Close Won)

หลังจากเปิดใบกำกับภาษี (Invoice) ส่งให้กับลูกค้าแล้ว แสดงว่าเราสามารถปิดการขายได้ (Close Won) กรณีที่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ปิดการขายได้ ควรระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในอนาคต เช่น ราคา, การบริการ, ชื่อเสียง, คุณภาพสินค้า เป็นต้นรูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Won Opportunity

ปิดการขายไม่ได้ (Close Lost)

คุณควรเก็บสาเหตุที่ปิดการขายไม่ได้ไว้ด้วย ว่าเกิดจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวสินค้า, พนักงานขาย, การบริการหลังการขาย หรือสาเหตุอื่นๆ กรณีที่สูญเสียให้กับคู่แข่งควรเก็บชื่อคู่แข่งไว้และสาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกคู่แข่งมาเพื่อใช้วิเคราะห์ต่อไปด้วย เช่น ราคาสูงกว่าคู่แข่ง, เงื่อนไขการบริการ, ชื่อเสียง, คุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น รูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Lost Opportunity