Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การคัดลอกข้อมูล


    

     

     รูป ตัวอย่างการคัดลอกข้อมูลลูกค้าที่มาจากบริษัทเดียวกันเพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
     
การคัดลอกข้อมูล

เมื่อคุณต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้า ที่มีข้อมูลบางส่วนซ้ำๆ กัน เช่นกรณีลูกค้ามาจากบริษัทเดียวกันหลายๆ คน คุณสามารถใช้
การคัดลอก “Copy” เพื่อช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทลูกค้าได้จากนั้น
ให้คุณใส่เฉพาะข้อมูลที่ต่างกัน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น