Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Lead Generation      
คุณสามารถหาข้อมูล Lead ได้จากหลายทาง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามาเอง

ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเองจากช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, เว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, การกรอกแบบประเมินหลังจากจบการสัมมนา, การลงทะเบียนเพื่อแลกของรางวัลหรือชิงรางวัลต่างๆ

  ข้อดี ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจะรู้จักบริษัท หรือ มีความสนใจสินค้าหรือบริการของทางบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งมีโอกาสปิด
การขายได้สูงกว่าการหาลูกค้าจากแหล่งรายชื่อต่างๆ เอง

  ข้อจำกัด ต้องมีการทำประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้ลูกค้ารับรู้จากสื่อต่างๆก่อน แล้วรอลูกค้าที่สนใจติดต่อเข้ามา
เองซึ่งจำนวนลูกค้าที่สนใจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบของสื่อ, แคมเปญที่เลือกใช้ นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย


2. ลูกค้าที่ได้จากแหล่งรายชื่อต่างๆ

      คุณอาจจะหารายชื่อจากแหล่งรายชื่อต่างๆ เช่น รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้จากสมุดโทรศัพท์ (หน้าเหลือง)
รายชื่อและอีเมล์ที่ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีขาย เช่น เว็บเปรียบเทียบสินค้า, เว็บบอร์ด, เว็บไดเร็กทอรี่ (Web Directory), เว็บค้นหาสินค้าหรือบริการตามหมวดหมู่ธุรกิจต่างๆ หรือตลาดนัดผู้ซื้อและผู้ขายบนอินเตอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น www.B2BThai.com นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีหาจากรายชื่อลูกค้าเก่า หรือ รายชื่อผู้ขายที่เคยติดต่อซื้อขายกันก็ได้ โดยให้แบ่งแยกกลุ่มตามความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ตรง กับความต้องการของลูกค้าไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถส่งข่าวสารหรือนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า แต่ละกลุ่มต่อไปได้

  ข้อดี ได้รายชื่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องรู้จักบริษัทหรือสินค้าของบริษัทมาก่อน นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อีกระดับหนึ่ง

  ข้อจำกัด ต้อง มีวิธีในการคัดกรองรายชื่อที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ไม่ให้ซ้ำกัน และต้องระวังไม่ใช้บ่อยหรือถี่จนเกิดความไม่พอใจกับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดทัศนติที่ไม่ดีต่อบริษัทด้วย