Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Service Management

 
 • มีระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้รวดเร็ว โดยค้นหาจาก Knowledgebase เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการ ปัญหาต่าง ๆที่ลูกค้าเคยแจ้งเข้ามาย้อนหลังได้
 • สามารถนำวิธีการ หรือแนวทาง ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ มีความน่าสนใจ จัดเก็บไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ ในการตอบคำถามแก่ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
 • มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข และสัญญาการบริการ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการติดต่อ หรือการแจ้งปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้บริการแก่ลูกค้า
 • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน Service แต่ละคนได้การติดตามผล และการดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า (Case)
 • สามารถบันทึก และจัดเก็บปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถวางแผน และดำเนินการให้บริการ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงความต้องการของลูกค้า
 • สามารถวางแผนขั้นตอน และวิธีการทำงาน ได้โดยสามารถนำรูปแบบ และขั้นตอนพื้นฐานที่ได้จัดเก็บไว้เบื้องต้น มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า โดยการค้นหาจาก Knowledgebase
 • พนักงานบริการ สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน หรือ กิจกรรมที่ได้ให้บริการกับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน
 • สามารถนำวิธีการ และขั้นตอน ที่ดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าที่เป็นขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญญาใหม่ๆ เข้าเป็น Knowledgebase เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หากมีปัญหาลักษณะเดียวกัน เกิดขึ้นอีกในอนาคต
 • สามารถมอบหมายงาน หรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละ Case ได้
 • มีระบบที่ช่วยเตือนความจำ และแจ้งเตือน กรณีที่ Case แต่ละรายการ ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น และ ส่ง Email เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้อัตโนมัติ
 • สามารถรวบรวมสถิติปัญหาที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ