Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Activity Management

การจัดการกิจกรรมการทำงาน

        ในทุกองค์กรย่อมมีการทำกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกเมื่อองค์กรมีการทำกิจกรรมขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้สามารถวางแผนกำหนดเวลาและการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานขายและพนักงานบริการจัดการเกี่ยวกับเวลาการทำงาน การวางแผนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทำให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของพนักงานทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอยากจะใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย            

       
Tools
        Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ทำให้การทำกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
 


          Calendar สำหรับที่ใช้แสดงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละวันและสามารถดูได้ว่าในแต่ละวันได้ทำการนัดหมายกับบุคคลใดไว้และได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          Assign เป็นการมอบหมายกิจกรรมที่ได้ทำการติดต่อไว้กับลูกค้าให้กับพนักงานขายท่านอื่นดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสามารถมอบหมายให้แก่พนักงายขายโดยตรงหรือมอบหมายแบบตามคิวได้และยังตั้งค่าให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อีกด้วย    
  
          
Alert  กิจกรรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกลงใน Prosoft CRM สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ เพื่อให้ไม่พลาดงานที่สำคัญซึ่งแจ้งเตือนได้ทั้งในโปรแกรมและทางอีเมล์

       
   Copy  สำหรับข้อมูลกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีบางส่วนคล้ายๆกัน เช่น การบันทึกกิจกรรมการนัดหมายกับลูกค้า, การบันทึกกิจกรรมการโทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าใช้ Function Copy จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด

        
   Facility & Resource การปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือบุคคลที่จะช่วยในการปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง ซึ่ง Prosoft CRM มีฟังก์ชันที่รองรับการทำงานในส่วนนี้ ช่วยให้สามารถจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือบุคคลอย่างเป็นระบบทั้งนี้ยังสามารถสร้าง Activity ให้กับบุคคลที่ติดตามออกไปปฏิบัติงานได้ทันทีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูล

             E-Mail  มีระบบการส่งเมล์อัตโนมัติ (สามารถ Import Template ที่สร้างไว้มาใช้ในโปรแกรมได้) เพื่อขอบคุณลูกค้าเมื่อทำกิจกรรมการนัดหมายกับลูกค้าหรือการออกไปให้บริการเสร็จสิ้นและยังสามารถตั้งค่าให้ระบบส่งอีเมล์อัตโนมัติเพื่อแสดงความยินดีในวันสำคัญต่างๆ ของลูกค้าซึ่งช่วยในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้

        
    Form  Prosoft CRM สามารถออกเอกสารการปฏิบัติงานได้เมื่อออกไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการออกไปปฏิบัติงานของพนักงานขายหรือพนักงานบริการเพื่อให้หัวหน้าหรือผู้บริหารอนุมัติในการออกไปปฏิบัติงาน

        
  Integrate Outlook กิจกรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกใน Prosoft CRM สามารถ Export ไปยังโปรแกรม Outlook ได้เพื่อความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงรายชื่อของลูกค้าที่อยู่ใน Prosoft CRM ก็สามารถ Export เข้าสู่โปรแกรม Outlook ได้เช่นกัน ทำให้การติดต่อลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  
 
Analysis
        Prosoft CRM สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการบันทึกกิจกรรมการทำงานวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการขายและการจัดการเกี่ยวกับการวางแผนด้านการตลาดต่อไปได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงาน ง่ายต่อการนำไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          Cost เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด สามารถดูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงานขายที่ทำกิจกรรมของลูกค้าได้ 
      
          Sale Performance การปฏิบัติงานของพนักงานขายสามารถแสดงสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้วิเคราะห์ต่อได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายและยังใช้ในการติดตามการดำเนินการขายของพนักงานขายได้อย่างใกล้ชิด 
     
          Sale Process สามารถสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการนัดหมายกับลูกค้าที่เกิดขึ้น เพื่อใช้แสดงให้กับหัวหน้าหรือผู้ บริหารทราบได้ถึงกิจกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใด ทำให้วางแผนการปฏิบัติงานหรือดำเนินการกิจกกรมกับลูกค้าในขั้นต่อไปได้