Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Customer Service

เป็นการให้บริการต่าง ๆแก่ลูกค้าที่ได้ติดต่อเข้ามา เช่น การติดต่อสอบถามสถานะงาน การขอบริการ หรือการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น จากสินค้าและบริการของลูกค้า เป็นต้น


Benefit :

สามารถมอบหมายงานให้พนักงานคนอื่นปฏิบัติงานแทนและสามารถแจ้งเตือนให้กับคนที่มอบหมายงานให้รู้ได้ทางอีเมล์
สามารถนำคำถาม - คำตอบ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดเก็บเป็นฐานความรู้เพื่อนำมาใช้งาน หรือเป็นวิธีการในการ
        แก้ปัญหา หากเกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตได้
สามารถอนุมัติคำถาม-คำตอบ จากการบันทึก Customer Service หลาย ๆ รายการพร้อมกัน รวมถึงสามารถนำเข้า
       คำถาม - คำตอบ ที่เป็นความรู้ใหม่ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
       ในอนาคตได้
  สามารถแสดงข้อมูล Item ทั้งหมด ที่ลูกค้าซื้อและบริการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสัญญาได้
  สามารถค้นหาคำถามต่างๆที่ต้องการได้ จาก Tab Service FAQ History ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้คำตอบ
        แก่ลูกค้า

 
Reports :

  Customer Service Report
  Customer Service Close Report
  Employee Performance Report
  Reason of Incorrect Answer