Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Setup                    การกำหนดค่าเริ่มต้น (Master files) ให้พร้อมก่อนนำไปใช้งาน ในส่วนของ Module Sale และ Module Marketing การกำหนดค่า Setup แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

            ส่วนที่ 1 General
การกำหนดค่าทั่วไปของระบบ Big Deal Alert การกำหนดมูลค่า และเปอร์เซ็นต์คาดหวัง ที่เป็นยอดใหญ่ และต้องการแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย และรีบดำเนินการปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การกำหนด Big Deal Alert จะมีผลเมื่อมีการบันทึก Opportunity และโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนเมื่อค่าคาดหวังเท่ากับ หรือมากกว่า Big Deal ที่กำหนดไว้

            ส่วนที่ 2 Product
การกำหนดค่าเริ่มต้นในส่วนของสินค้า Category ใช้กำหนดสินค้าออกเป็นชนิดโดยแบ่งเป็นระดับลงไปตามหมวดหมู่ของสินค้าตามที่ได้กำหนดไว้ จากเมนู Category Type เช่น กำหนดให้ Category Type เป็น Brand/ยี่ห้อ แสดงว่า ต้องการจัดหมวดสินค้าโดยการ แยกออกตาม Brand/ยี่ห้อ

            ส่วนที่ 3 Sale
การกำหนดค่าเริ่มต้นทางด้านการขาย เพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ Sale Process กำหนดขั้นตอนการทำงานของพนักงานขาย เพื่อจะได้ทราบว่าตอนนี้พนักงานขายกำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใด โดยรหัส Sale Process นี้จะนำไปใช้ในหน้าจอ Opportunity เพื่อที่จะทำให้สามารถปิดการขายได้

 Reports :
  • Products Report
  • Items Report