การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อย่างลงตัวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งในรายละเอียดของการทำการตลาด E-Marketing จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
2. เป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication)
3. เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวต่อตัว (One to One Marketing หรือ Personalize Marketing)
    ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถกำหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้อง การของตนเอง
4. มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Dispersion of Consumer)
5. เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถสื่อสารไปทั่วโลก 24 ชั่วโมง (24 Business Hours)
6. สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response)
7. มีต้นทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิผล สามารถวัดผลได้ทันที (Low Cost and Efficiency)
8. มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม (Relate to Traditional Marketing)
9. มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (Purchase by Information)

E-Marketing เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาด และทางเทคนิครวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านการออกแบบ (Design), การพัฒนา (Development), การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) เป็นต้น (ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ Search Engine Marketing, E-mail Marketing, Affiliate Marketing, Viral Marketing ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและลูกค้า
เนื่องจาก ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสนับสนุนการร้องขอข้อมูลของลูกค้า การจัดเก็บประวัติ และพฤติกรรมของลูกค้าเอาไว้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ส่งผลต่อ การเพิ่มและรักษาฐานลูกค้า (Customer Acquisition and Retention) และอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน
ในขณะที่การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) จะมีรูปแบบที่แตกต่างจาก E-Marketing อย่างชัดเจน โดยการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจะมี
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จะไม่เน้นทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมักจะใช้วิธี การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดยใช้เกณฑ์
สภาพประชากรศาสตร์ หรือสภาพภูมิศาสตร์ และสามารถครอบคลุมได้บางพื้นที่ ในขณะที่ถ้าเป็น E-Marketing จะสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลกเลย
ทีเดียว ด้วยเหตุนี้ธุรกิจต่างๆ จึงได้ให้ความสนใจกับอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก รวมถึงได้มีการนำเอาแนวคิด E-Marketing มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
เพื่อทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketing บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Prosoft CRM) เพิ่มฟังก์ชั่น “CRM Automation” เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทของท่านได้อีกด้วย
Invoice เมื่อปิดการขายสำเร็จ ระบบจะสามารถส่งเมล์ ขอบคุณลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
Contract เมื่อทำการออกเอกสารสัญญาให้กับลูกค้าแล้วระบบ
ก็จะส่งเมล์แจ้งรายละเอียดสัญญาให้กับลูกค้าทราบ
Campaign เมื่อได้มีการจัดทำแคมเปญต่างๆ ขึ้นก็สามารถที่จะ ส่งเมล์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญนั้นๆ ได้เลย
รูปแบบ e-mail ของแต่ละส่วนนั้น ท่านสามารถออกแบบได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัทหรือจะเลือกใช้รูปแบบที่ระบบ ได้มีการกำหนดไว้ก็ได้เช่นกัน
 
  
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูไทย จำกัด
สำเนาถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
 
 
     ตามที่ท่านได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทาง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

     บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับความประทับใจในสินค้าและบริการหลังการขาย และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้าน อื่นๆ ของบริษัทในโอกาสต่อไป
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
Tel : 0-2732-1426-28 Fax : 0-2732-1894 Email : contact@prosoftcrm.in.th