Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
Contract Management

การจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเป็นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการในส่วนนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่ง Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของพนักงานบริการหลังการขายและยังทำให้การพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย



Case Management

เมื่อมีการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้นก็ล้วนมีการให้บริการหลังการขายทั้งสิ้น การที่มีเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการทำงานในส่วนนี้ก็จะช่วยให้พนักงานบริการที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของการบริการของพนักงานเพื่อประเมินคุณภาพของพนักงานบริการว่ายังต้องปรับปรุงเรื่องใดหรือไม่และยังนำปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปใช้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของบริษัทต่อไปได้



Service Management

ระบบ CRM ช่วยจัดการด้านการบริการด้วยซอฟท์แวร์ที่ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ของลูกค้าได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้โดยที่ผู้บริหารสามารถเพิ่มปรับปรุง, มอบหมายงาน, และจัดการการร้องขอด้านการบริการที่ลูกค้าร้องขอเข้าได้



Knowledge Base Management

เป็นระบบที่มาช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กรซึ่งได้จัดเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่มีภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งหรือร้องเรียนเข้ามาจากลูกค้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ ช่วยให้พนักงานบริการสามารถจัดการเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ