Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
Marketing Automation

Marketing Automation ช่วยทำการตลาดที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำตลาด ลดการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายCampaign Management

การบริหารจัดการแคมเปญที่ดีจะช่วยให้สามารถจัดการแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาอย่างคุ้มค่า โดยที่สามารถใช้ข้อมูลด้านการขายและการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของลูกค้าที่ได้ลูกค้ากลับมามากที่สุดหรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับแคมเปญที่เคยจัดขึ้นมาแล้วว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สมควรนำแคมเปญเดิมไปใช้หรือไม่หรือต้องปรับปรุงแคมเปญให้ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้นอย่างไรบ้างMarketing List

ในการทำการตลาดจะให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางตลาดเช่น การออกแบบแคมเปญได้ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทำให้ได้มาซึ่งลูกค้ามุ่งหวังและโอกาสทางการขาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการตลาดPrice List & Standard Price

การกำหนดเกี่ยวกับราคาขายนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งซึ่งในการขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่ละล๊อตที่รับสินค้ามาขายนั้นซึ่งราคาย่อมไม่เท่ากัน จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดเกี่ยวกับราคาขายทั้งนี้จะช่วยให้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อขายสินค้าออกไป ได้ ส่วนการกำหนดเกี่ยวกับราคาขายมาตรฐานนั้นเพื่อช่วยให้พนักงานขายสามารถนำเสนอราคาแกลุกค้าได้อย่างถูกต้อง จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถมาช่วยจัดการการทำงานย่อมทำให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีระบบและพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพEmail Marketing

ในปัจจุบันการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าหรือสมาชิกข่าวสารได้โดยตรง ซึ่งมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลรวมทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้เลือกรับเฉพาะข่าวสารที่สนใจ เช่น ข่าวสารผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ หรือความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งหมายความว่า Email Marketing ต่างจาก SPAM Mail หรืออีเมล์ขยะอย่างชัดเจน