Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
Sales Force Automation

Sales Force Automation เป็นระบบที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานOpportunity Management

เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ในโปรแกรม Prosoft CRM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางการขายจนถึงขั้นตอนการปิดการขายได้สำเร็จQuotation Order Invoice and Credit Note

Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาได้ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของพนักงานบริการหลังการขายและยังทำให้การพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย