Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
Sales Force Automation

Sales Force Automation เป็นระบบที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานOpportunity Management

เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ในโปรแกรม Prosoft CRM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางการขายจนถึงขั้นตอนการปิดการขายได้สำเร็จQuotation Order Invoice and Credit Note

Prosoft CRM มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาได้ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของพนักงานบริการหลังการขายและยังทำให้การพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย