Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Campaign Cost

                     
 
                     สำหรับวิเคราะห์ต้นทุนของแคมเปญแต่ละกลุ่มว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างและสามารถนำแคมเปญแต่ละกลุ่มนั้นมาเปรียบเทียบได้ซึ่งมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์