Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

จดหมายข่าวย้อนหลัง

  Approval Management (การจัดการการอนุมัติ)

       ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2554ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ในกระบวนการทำงานย่อมมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการปฏิบัติงานของพนักงาน,
ใบเสนอราคา,ใบกำกับภาษี,ใบเอกสารสัญญา เป็นต้น ก่อนที่จะนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ล้วนต้องมีผู้อนุมัติก่อนทั้งสิ้นซึ่งการอนุมัติเป็นองค์ประกอบของกระบวนการทำงานส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นในองค์กร

   

 
  การจัดการโอกาสทางการขาย (Opportunity Management)

      ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2554 “Opportunity เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการ Sale Pipeline ให้สามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามาครั้งแรก ระหว่างการดำเนินการขาย จนกระทั่งปิดการขายสำเร็จ
   

  
 

ทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ด้วย CRM Automation


     เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาด และทางเทคนิครวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านการออกแบบ (Design), การพัฒนา (Development), การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการทำ e-Marketing โปรซอฟท์จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ (Prosoft CRM) เพิ่มฟังก์ชั่น “CRM Automation” เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ ลูกค้ามีต่อบริษัทได้
   

  
  Promotion ProsoftCRM ต้อนรับไตรมาสแรก

      “Prosoft CRM” โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ ที่ช่วยในการเพิ่มยอดขาย การทำการตลาด และการบริการลูกค้า เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการคืนกำไรแก่ลูกค้า ซื้อโปรแกรมวันนี้  ประหยัดทันที 25% - 35 % และพบกับส่วนลดค่าบริการอีกมากมาย โปรโมชั่นเริ่มแล้ววันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2554"
   

  

 

การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Database Mnagement) 


      Prosoft CRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการขายและการตลาด ได้ ทั้งยังช่วยในการลดเวลาและปริมาณงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีก ด้วย
   

  

 

จดหมายข่าวย้อนหลัง