Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก


เพื่อขยายความเป็นผู้นำในด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM) ทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ควรมีกลยุทธ์ใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรในเอเชีย-แปซิฟิกสามารถปรับ เปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยการปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด ความจงรักภักดี และการดึงดูดลูกค้า เพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, ศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยกลยุทธ์ 4 ข้อของออราเคิลมุ่งเน้นการนำเสนอได้แก่:

1. ผลิตภัณฑ์ CRM ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยผสานรวมโซลูชั่น CRM ที่ดีที่สุดและครอบคลุมการทำงานมากที่สุด เข้ากับความสามารถเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม

2. ความยืดหยุ่นสูงสุดในโซลูชั่น CRM และตัวเลือกการติดตั้ง ตั้งแต่โซลูชั่นที่ติดตั้งภายในองค์กร ไปจนถึงโซลูชั่นแบบออนดีมานด์ (On Demand) ที่โฮสต์ไว้ที่อื่น 

3. แผนโร้ดแมป (roadmap) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการลงทุนในระบบ CRM 

4. การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทรัพยากรด้านการขาย บริการ การให้คำปรึกษา และการตลาดสำหรับ CRM โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตลาดในแต่ละประเทศ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญการแข่งขันในระดับโลก จึงจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด ต่างๆ แนวทางที่เป็นนวัตกรรม มาประยุกต์ ใช้ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือได้รับความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและออราเคิลได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาด CRM สำหรับทุกอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก?บทความโดย : www.mindphp.com
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftcrm.in.th
Knowledge
CRM Tips