Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บทบาทผู้ติดต่อ

บทบาทผู้ติดต่อ (Contact Roles)

การติดต่อกับลูกค้าในการขายสินค้าแต่ละ Opportunity อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคน โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและขั้นตอนการจัดซื้อของลูกค้าแต่ละราย ตัวอย่างบทบาทของผู้ติดต่อที่พบกันบ่อยๆ เช่น

 Decision Maker          ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 Executive Sponsor    ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน  
 Business User          ผู้ใช้ในบริษัท
 Technical Buyer       ผู้ชำนาญในการจัดซื้อ
 Influencer               ผู้ที่มีแรงชักจูงใจ ผู้ที่โน้มน้าวให้ซื้อได้
 Consultant              ผู้ที่เป็นที่ปรึกษา

 ดังนั้นในการติดต่อกับลูกค้าในแต่ละครั้งจึงควรมีการพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ว่าเรื่องที่ต้องการติดต่อเกี่ยวข้องกับใคร และต้องประสานงานกับใครบ้าง ทั้งนี้ถ้ามีผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ควรกำหนดไว้ด้วยว่าใครจะเป็นผู้ติดต่อหลัก

New Lead

   


                       รูป หน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย (Contact Roles)