Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การรวมข้อมูลที่ซ้ำ


     
รูป ตัวอย่างการรวมข้อมูล ที่อยู่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ที่ได้มาไม่พร้อมกันให้เป็นข้อมูลของบริษัทเดียวกัน

การรวมข้อมูลที่ซ้ำ (Merge Duplicate)

เมื่อคุณพบว่ามีข้อมูลที่ซ้ำและหาข้อมูลที่ซ้ำออกมาได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อคือ คุณจะต้องรวมข้อมูลที่ซ้ำดังกล่าวให้เหลือเพียงข้อมูลที่ครบถ้วน และทันสมัยที่สุดเพียงรายการเดียว และลบรายการที่ซ้ำ หรือรายการที่เป็นเป็นข้อมูลเก่า ล้าสมัย ที่ใช้งาน
ไม่ได้ออกจากระบบ

ในกรณีที่คุณใช้งานข้อมูลที่ซ้ำกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ข้อมูลที่ซ้ำกันดังกล่าวอาจจะมีการนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น ข้อมูลการติดติดต่อ หรือ ข้อมูลการขายสินค้าต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ภายหลัง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรมีการจัดเก็บไว้ในระบบไม่ควรปล่อยให้หายไปจากการลบข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำออกไป
 

ในซอฟท์แวร์ CRM จะมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหา Lead ที่ซ้ำกัน (Find Duplicate)
จนกระทั่งรวมข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำกัน (Merge Duplicate) ให้เป็นรายการเดียวกัน และรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลการขายสินค้าไว้ในรายการเดียวกัน และการเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้สำหรับกรณีที่มีข้อมูลบางอย่างขัดแย้งกันเช่น หมายเลขโทรศัพท์, Email, ที่อยู่ เป็นต้นรูป หน้าจอ  Merge Duplicate สำหรับใช้รวมข้อมูลที่ซ้ำให้เหลือรายการเดียว