Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การค้นหาข้อมูลซ้ำ


     

รูป ตัวอย่างการหาข้อมูลซ้ำ ที่มาจากบริษัทเดียวกันแต่มีโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน

การค้นหาข้อมูลซ้ำ (Find Duplicate)


เมื่อคุณสงสัยว่าข้อมูลลูกค้าในระบบมีค่าซ้ำ คุณจะมีวิธีในการค้นหาข้อมูลที่ซ้ำเหล่านั้นออกมาอย่างไร ก่อนอื่นคุณต้องรู้สาเหตุ
ที่ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำ ไม่ว่าจะเกิดจากขั้นตอนการทำงานที่ยังไม่ดีพอ, ความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงานบันทึกข้อมูลหรือยังไม่มีรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่แน่นอน ชัดเจน ซึ่งสาเหตุที่พบกันบ่อยๆ เหล่านี้ที่จะทำให้ข้อมูลลูกค้าที่บันทึกเข้าระบบมีโอกาสซ้ำกันได้ คุณจึงควรหาวิธีป้องกันเพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำในระบบให้น้อยที่สุด

สาเหตุที่ทำให้ Lead ซ้ำ

  พนักงานทำงานคาบเกี่ยวกัน หรือซ้ำซ้อนกัน ทำให้ได้รายชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน
  คีย์ข้อมูล หรือ Import Lead ซ้ำเข้าไปในระบบ
  มีข้อมูลบางส่วนที่ไม่เหมือนกันทำให้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบค่าซ้ำไม่ครบ
  ได้ข้อมูลมาคนละเวลากัน ทำให้ข้อมูลบางส่วนแตกต่างกัน เช่น ครั้งแรกอาจจะได้ชื่อบริษัทและโทรศัพท์ ครั้งที่สอง
        ได้ ชื่อบริษัทและมีข้อมูล Email Address เพิ่มเข้ามามีการใส่ข้อมูลเดียวกันแต่คนละภาษาเข้าไปในระบบ เช่น ใส่ชื่อ
        "สมชาย รักดี" รายการหนึ่ง อีกรายการหนึ่งใส่  "Somchai Rakdee"
  มีการเว้นวรรคที่ไม่เหมือนกัน อาจจะมีการเว้นวรรคที่ไม่เท่ากัน เช่น "สมชาย รักดี" (เว้นวรรค 1 ช่อง) กับ "สมชาย 
        รักดี" (เว้นวรรค 2 ช่อง)
  มีการใช้เครื่องหมายหรือตัวย่อที่ไม่เหมือนกัน เช่น "บจก. กรุงไทย" กับ "บ.จ.ก. กรุงไทย"

  แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา Lead ซ้ำ


  กำหนดพนักงานที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ชัดเจน
  กำหนดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล Lead เข้าระบบให้ตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลเดิมอยู่ในระบบหรือไม่ หรือตั้งเงื่อนไขที่
        ซอฟท์แวร์ CRM ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มีโอกาสซ้ำกัน และแจ้งเตือนให้พนักงานรับรู้ก่อนบันทึกเป็นข้อมูลใหม่เข้าระบบ
  กำหนดวิธีในการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาหลักที่ใช้, การเว้นวรรค, การใช้ตัวย่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆ
  ประกาศให้พนักงานที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกคนรับรู้และเข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  กรณี Import ข้อมูล Lead เข้าระบบโดยใช้ซอฟท์แวร์ CRM ควรกำหนดเงื่อนไขในการจัดการข้อมูลซ้ำได้ว่าจะยอมให้
        ข้อมูลซ้ำเข้าระบบหรือไม่ ถ้าให้เข้าได้จะมีเครื่องมืออะไรในการจัดการปัญหาข้อมูลซ้ำบ้าง

    

 รูป ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่สงสัยว่าจะซ้ำ