Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Knowledge Management

   
การจัดเก็บ และรวบรวมองค์ความรู้
  • สามารถจัดเก็บ และรวบรวมความรู้ทั้งภายในและนอกองค์กร ที่เป็นความรู้ หรือเป็นแนวทางที่ใช้
        แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา และพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถบันทึกขั้นตอน และวิธีการที่ต้องดำเนินการให้บริการแต่ละประเภท เพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงาน และลดระยะเวลาในการให้บริการกับการลูกค้า
  • สามารถปรับปรุงและแก้ไข Solution ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดเก็บประวัติการปรับปรุง Solution ในแต่ละเวอร์ชั่นได้ด้วยและมีการแบ่ง Solution ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวก
   แก่การค้นหา
  • สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา Solution ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดย Solution ที่แสดง จะแสดงเรียงลำดับตาม Solution ที่มีการเรียกใช้งานมากที่สุดตามลำดับ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา