Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Alert Management

 
 • สามารถทราบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรีบติดตามงานอย่างต่อเนื่อง การแจ้งเตือนมีได้ 2 รูปแบบ คือ เมื่อเข้าสู่ระบบ Prosoft CRM และในรูปแบบ E-mail
 • สามารถทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินกิจกรรมได้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เข้าใช้โปรแกรม เพราะจะได้รับข้อมูลทาง E-mail
 • สามารถแสดงการ Alert ให้กับพนักงานและผู้บริหารทำให้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
 
 • Resource แจ้งเตือนเมื่อมีความต้องการให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการไปทำ Activity ร่วมกับพนักงานที่บันทึก
  Activity ไว้ 
 • Convert Lead แจ้งเตือนเมื่อมีการคัดกรองกลุ่มลูกค้าใหม่ (Lead) ไปเป็นลูกค้ามุ่งหวัง (Account) รวมถึงโอกาสทางการขาย (Opportunity) 
 • Assignment แจ้งเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยน Owner ของ Activity ต่างๆ หรือผู้ดูแลลูกค้าจาก Owner คนเดิมเป็น Owner คนใหม่ โปรแกรมจะแจ้งเตือนไปถึง Owner คนเดิม และ Owner คนใหม่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูก Assign มา 
 • Activity แจ้งเตือนกิจกรรมว่าต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน-เวลา ทำให้ไม่พลาด กิจกรรมที่สำคัญ
  รวมถึง
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Sale Process ว่าต้องดำเนินกิจกรรมทางการขายอะไรบ้างเพื่อให้ปิดการขายได้ตาม
  ที่คาดหวังไว้ 
 • Anniversary ทำให้ทราบวันสำคัญของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เช่น วันก่อตั้งบริษัทฯ, วันเกิดผู้บริหาร เพื่อส่งของขวัญหรือการ์ดอวยพร ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า 
 • Big Deal โปรแกรมจะแจ้ง Big Deal ไปถึงผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่พลาด Big Deal เพื่อรีบดำเนินการปิดการขายโดยเร็ว และก่อนคู่แข่งขัน 
 • Approve แจ้งเตือนเมื่อมีใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติเพื่อผู้จัดการจะได้รีบตรวจสอบ และทำการอนุมัติเพื่อให้ Sale ดำเนินการขายต่อไปอย่างรวดเร็ว

 

บทความ