Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Solution

 
เป็นองค์ความรู้ ทีได้มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆที่ได้รับ การร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหน้าต่าง Solution เป็นหน้าต่างสำหรับให้พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ได้บันทึกความรู้ต่าง ๆ ไว้เพื่อช่วยในการทำงานให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Benefit :

สามารถคัดลอก Solution เพื่อสร้าง Solution ใหม่ที่มีข้อมูลคล้ายกับ Solution ที่เคยมีการสร้างไว้แล้ว
      โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้
สามารถแยกระดับความยากง่ายของ Solution ได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา Solution
สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครได้รับสิทธิ์ในการ Approve Solution
สามารถกำหนดการแจ้งเตือน Case ซึ่งสามารถกำหนดวันที่เวลาและวิธีการแจ้งเตือนได้
  
Report :

Solution Reports
Top Rating Solution Reports