Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Expired Contract Calendar
                    หน้าจอแสดงข้อมูลเอกสารสัญญาที่มีการหมดอายุ ในช่วงวันที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนแก่ลูกค้าในการต่ออายุสัญญาต่อไป และสามารถตรวจสอบได้ว่าในช่วงวันที่นั้น ๆมีเอกสารสัญญของลูกค้ารายใด จะหมดอายุสัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบถามได้