Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Service Schedule Calendar

 

หน้าจอใช้แสดง Activity Service ในลักษณะของปฏิทินที่แสดง Activity Type Service ทั้ง Activity ที่เป็นแผนการคร่าว ๆ
ที่ยังไม่มีการกระทำจริง และ แสดง Activity Service ที่มีการปฏิบัติงานจริงแล้ว


Benefit :

  สามารถแสดงปฏิทินแผนตารางการปฏิบัติงานของพนักงานได้
  สามารถแสดงปฏิทินการปฏิบัติงานจริงของพนักงานที่รับผิดชอบได้
  สามารถแสดงรายละเีอียดของปฏิทินการบริการได้
  สามารถสร้างเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือ กำหนดการในการให้บริการแก่ลูกค้าได้