Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Case

 

 
เป็นระบบบริการหลังการขายที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาหรือการขอบริการต่าง ๆที่ลูกค้าได้มีการสอบถาม ร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
เข้ามา เพื่อให้ทุกปัญหาที่ได้รับมาจากลูกค้าได้รับการแก้ไข หรือคลายข้อสงสัยจนเป็นที่พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Benefit :

สามารถทำการคัดลอก Case เพื่อสร้าง Case ใหม่ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลบางส่วนใหม่ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
สามารถบันทึก Solution ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละ Case จัดเก็บไว้ใน Knowledge Base เพื่อสามารถนำมาใช้เป็น
       แนวทางการแก้ปัญหาในกรณีเดียวกันได้
สามารถบันทึก Case ที่ได้รับจากลูกค้า ลงใน Knowledge Base เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปได้
สามารถอ้างอิงข้อมูลจาก Knowledge Base มาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เพื่อประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา
สามารถ Reopen Case สำหรับให้บริการลูกค้าอีกครั้งได้ กรณีที่ Close Case แล้วเนื่องจาก ณ ตอนนั้นสามารถแก้ปัญหา
      ได้แล้ว แต่มีการแจ้งกลับมาว่าเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก
สามารถมอบหมายงานหรือกำหนดผู้รับผิดชอบ Case ใหม่ Case จะถูกเปลี่ยนของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้
       รับผิดชอบใน Case นั้น
สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ กรณีที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ในขณะนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาที่
       ค้างอยู่ให้เรียบร้อย
สามารถบันทึก Case ที่ได้รับจากลูกค้า ได้เป็นจำนวนมาก

Report :

Case Report
Solution Of Case Report
Case Close Report
Case Overdue Report