Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Orders Management

 Order

 
Orders Management
 
                    การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลุกค้าสั่ง หรือาการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

Benefit :
 • สามารถทํารายการสั่งขายได้เลยจากหน้าจอ Quotation
 • สามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะของใบสั่งขาย (Order status) ได้
    -  Open Order ใบสั่งขายรายการใหม่
    -  Partial Order ใบสั่งขายที่ออกบิลแล้วบางส่วน                       -  Partial and Cancel ใบสั่งขายที่ออกบิลแล้วยกเลิก  
    -  Cancel ใบสั่งขายที่ถูกยกเลิก
    -  Close ใบสั่งขายที่ถูก Post ไปยัง Invoice แล้ว
 • สามารถสําเนาใบสั่งขายใบเดิมมาทําการบันทึกใบสั่งขาย ใบใหม่ได้เพื่อความรวดเร็ว 
 • รองรับสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล Opportunity ตามผู้ใช้หรือพนักงานขายที่ Login เข้ามาใช้งานโปรแกรม
 • พนักงานขายสามารถทําการแชร์ข้อมูล (Sharing Order ) ให้กับพนักงานขายคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่กําหนด
 • สามารถ Post ใบสั่งขายไปทําใบส่งสินค้า (Shipment) และ ใบกํากับภาษี (Invoice) พร้อมกันได้
 • สามารถบันทึกที่อยู่ได้ไม่จํากัดประเภท เช่น ที่อยู่สําหรับออกบิล, ที่อยู่สําหรับส่งของ 
 • สามารถระบุ Opportunity ได้ที่หน้าจอใบสั่งขาย
 • สามารถระบุประเภทสินค้าที่ออกใบสั่งขายได้ว่าเป็นประเภทสินค้าปกติ หรือสินค้าบริการ 
 • สามารถระบุ Job, เขตการขายให้กับ Order ได้และใช้ในการวิเคราะห์รายงานได้ 
 • สามารถกําหนดวันที่ของการส่งสินค้า (Request Delivery Date) ได้เพื่อให้ทราบรายละเอียดของการส่งสินค้า
 • สามารถกําหนดส่วนลดสินค้าได้หลายระดับและให้ส่วนลดได้ทั้งจํานวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%) แต่ละรายการ
 Report :
 • Orders Report
 • Order Do Not Invoice
 • Order Do Not Shipment