Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Verify Customers

 
                     Verify Customer เป็นหน้าต่างสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่าได้ถูกบันทึกเป็น Lead,Contact,Account
แล้วหรือไม่ โดยสามารถกรองข้อมูลที่ต้องการค้นหาและเมื่อกดปุ่มค้นหาหากมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วพนักงานขายสามารถที่จะสร้าง Activity ได้เลยที่หน้าต่าง Lead,Contact,Account หรือถ้าลูกค้ารายนั้นมีโอกาสทางการขายก็สามารถสร้าง Opportunityได้เลย
เช่นกัน เพื่อเป็นการลดกระบวนการในการทำงานและความซ้ำซ้อนของข้อมูลทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานของพนักงานขายอีกด้วย
 
Benefit :
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้เพื่อช่วยลดการคีย์ข้อมูลลูกค้าซ้ำลงในระบบ
  • สามารถสร้าง Lead, Contact, Account ได้เลยที่หน้าต่าง Verify Customer เพื่อความสะดวกรวดเร็ว